Nasz telefon

Domki Lipowe Zacisze

Półkoty 18 B, 16-500 Sejny, woj. podlaskie Polska
Szerokość geograficzna:
 54.107352 

Długość geograficzna: 23.436461

Nasz Adres

Skontaktuj sie z Nami

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zasady dokonywania rezerwacji i pobytu

 

1. Obiekt Turystyczny położony jest  we wsi Półkoty 18 b, 16-500 Sejny woj. Podlaskie .

2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad.

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem ( chyba że, z ustaleń z właścicielem wynika inaczej).

5. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu.

6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych  gości naszego obiektu.

7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa  do uzgodnienia z właścicielami.

8. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

10. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom , w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.

11. Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę uzgodnioną z właścicielem oraz pobyt innych zwierząt należy uzgodnić z właścicielem obiektu.

12. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.

13. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 - 6:00.

14. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

16. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie lokal może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z właścicielem obiektu. Koszt usługi wynosi od 80 zł.

17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia, ( chyba że z ustaleń wynika inaczej)

18. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

19. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 45 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

20. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.

21. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.

22. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.

24. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu przybycia, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

25. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

27. Należy wziąć pod uwagę obecność pasieki pszczelej w okolicy domków.

 

28. W przypadku przekroczenia deklarowanej, zgłoszonej przy przyjeździe liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ( nawet ustnej)ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.